کمیته جذب و سازماندهی

اهداف:

در کانون بزرگ جوادالائمه (ع) که تعداد اعضاء آن زیاد می باشد کمیته ای نیاز می باشد تا امور سازماندهی ، پرونده و حضور آنها را پیگیری نماید تا افراد در یک روال منطقی و برنامه ریزی شده به ادامه کار بپردازند و همچنین تنوع و تعدد فعالیت ها در این کانون به جذب بسیار منظم و قوی نیرو نیاز مند می باشد.

 

سیاست اصلی:

جذب و سازماندهی نیرو در کانون جوادالائمه(ع)

 

وظایف:

1- برنامه ریزی جهت جذب جوانان و اعضاء جدید

2-انجام امور پرونده و نیروی انسانی اعضاء

3-سازماندهی نیروهای جذب شده و جلوگیری از اتلاف وقت اعضاء

4-انجام امور دفتری و پیگیری نامه های رسیده و فرستاده شده

5-ارتباط با حوزه و

6-انجام امور فراخوان و ثبت نام اعضاء در اردوها

7-پیگیری ارتقاء اعضاء از بدو ورود تا پایان مسئولیت

 

معاونت ها:

               - معاونت جذب

               - معاونت نيروي انساني

               - معاونت دفتري و دبيرخانه

               - معاونت سازماندهي

               - معاونت فراخوان


وظایف هر معاونت:


معاونت جذب:

            - به طور كلي جذب افراد جديد:

            -  اعزام گروه تبليغي براي جذب افراد (در مدارس)

            - انجام امور جذب در برنامه هاي مختلف و همگاني

            - توزيع تراكت تبليغاتي و گفتگو براي اعزامات مددجو به كانون


معاونت نيروي انساني:

            - به طور كلي انجام امور نيروي انساني اعضاء:

            - انجام امور نيروي انساني و پرونده اعضاء

            - ارتباط با واحد پرنسل حوزه

            - تكميل پرونده و رفع نواقص اعضاء

            - انجام امور فعال و عادي افراد

            - حضور و غياب افراد

            - امور ثبت نام اعضاء

 

معاونت دفتري و دبيرخانه:

            - به طور كلي نامه نگاري:

            - دريافت نامه ها از حوزه، دبيرخانه مساجد و تمام ارگان ها

            - ارسال و پيگيري نامه هاي كانون

            - بايگاني و ثبت نام ها

            - نامه نگاري و ارتباط با كميته هاي ديگر و انجام مكاتبات

 

معاونت سازماندهي:

           - به طور كلي سازماندهي:

           - انجام امورسازماندهي با كمك مسئول بازرسي

           - سازماندهي نيروهاي تازه وارد دركميته هاي متناسب آنها

           - پيگيري روند رو به رشد افراد از بدو ورود تا عضويت ممتاز

 

معاونت فراخوان:

          - ارسال پيامك هفتگي براي اعضاء

          - انجام امور ثبت نامي در اردوها

          - پيگيري حضور اعضاء راكد و غيرفعال