روزنامه شهرآرا

پرینت

حرم گل باران می شود

زیر گروه: روزنامه شهرآرا

حرم گل باران می شود

اجتماع بزرگ مردم مشهد برای گلباران حرم مطهررضوی در شب میلاد امام جواد(ع)

گروه خبر: دبیر ستاد مردمی بزرگداشت میلاد امام جواد (ع) مشهد گفت: هم زمان با 19 اردیبهشت‌ و در شب میلاد امام جواد (ع)، حرم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) گل باران می‌شود.
مهدی رجب‌پور،درباره برنامه های این اجتماع می افزاید:این برنامه هم زمان با نمازمغرب وعشا در ضلع جنوبی میدان شهدا، مسجدجوادالائمه(ع) با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی دهشت آغاز می شودو مداحی مداحان اهل بیت، نورافشانی و گل باران حرم مطهررضوی از دیگر برنامه های این مراسم است. وی با اشاره به دیگر برنامه های میلاد امام جواد(ع)، اظهار داشت: دیدار اعضای ستاد و کانون فرهنگی جواد الائمه (ع) با آیت‌ ا... علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز ظهر شنبه 20 اردیبهشت‌ در محل دفتر امام جمعه صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است؛ اجتماع دیگری از هیئت های مشهد، جمعه19 اردیبهشت، ساعت 21 از فلکه طبرسی مقابل بیمارستان جوادالائمه(ع) به سمت حرم مطهر
رهسپار خواهند شد.

 

 

پرینت

ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﻦﮔﺮﯾﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ - مهدی رجب پور در مصاحبه با شهرآرا

زیر گروه: روزنامه شهرآرا

 


 

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ (ع) ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ؛

 

ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﻦﮔﺮﯾﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ...


ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﺮ روز از ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮ ﻋﯽ از ﮐﺞرویﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و دﯾﻦﮔﺮﯾﺰی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮ ﻢ. ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآ ﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺴﻞ، دﯾﻦ د ﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺧﻮدش  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺎ ﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺰد ﮏ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آدﻣﯽ در ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و د ﺪهﻫﺎی ﺧﻮدش ﺗﺮد ﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻪ ﺷﻮر و  ﺷﻌﻮری دروﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ارادﺗﯽ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ  آورد.

ﻣﻬﺪی رﺟﺐﭘﻮر، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪع ﻣﺸﻬﺪ، در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻮاداﻻ ﺋﻤﻪع، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺪ ﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪ ﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﻓﻌ ﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﻦﮔﺮﯾﺰی در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﮏ ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﮓ دﯾﻦﮔﺮﯾﺰی ﻧﺰﻧﯿﻢ وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا ﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪع، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان، ﺳﺨﺖ ﻧ ﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ و ﻣﺪون دارد؛ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ : اﮔﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﻧﺒﺎ ﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﮓ دﯾﻦﮔﺮﯾﺰی ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪعﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ز ﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا، ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ د ﮕﺮ ﻫﻢ در ﻣﻬﺮآﺑﺎد، ﺟﺎﻫﺪﺷﻬﺮ و ﻣﯿﺪان ﺑﺎر ﻧﻮﻏﺎن ا ﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ . رﺟﺐﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:  اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﻧﻮﻇﻬﻮر، ﺑﺮﮔﺰ اری ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻼوت و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﻢ، اﺟﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 30 ﺷﺐ؛ 30 ﺳﺆال ، ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﺣﺴﻦع ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﺟﻮ ادع، اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﻀﺎن، ﻗﺮآن و ورزش  و وﯾﮋهﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﻗﺪر از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ا ﺎم ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ.

ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 30  ﺷﺐ؛ 30 ﺳﺆال ، ﻫﺮﺷﺐ ﮏ ﺳﺆال از آ ﺎت ﺗﻼوتﺷﺪه ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮ ﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺳﻪ راه ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻼوت، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺖ ﺳﺮاج ﺑﻪ آدرس www.3raj.ir  ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﺗﻮز ﻌﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻧﻤﺎ ﺸﮕﺎه ﻗﺮآن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ا ﺟﺮاﯾﯽ در رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺎه ﺷﻮال در اﻣﺎمزاده ﺤﯿﯽ در ﻣﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اردوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 600  ﻧﻔﺮه ﺑﺮﮔﺰار و از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. رﺟﺐﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮح رﻣﻀﺎن، ﻗﺮآن و ورزش ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺎدآور ﺷﺪ: اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ. از اﯾﻦرو و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از آﻧﺎن را ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﺮﮔﺰاري ز ﺎرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮي، ز ﺎرت ﺷﻬﺪای ﺟﺒﻞاﻟﻨﻮر در ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ، ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﮐﻼسﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮهﭘﯿﻤ ﺎﯾﯽ، ﺷﻨﺎ و ﻓﻮﺗﺴﺎل را در اﯾﻦ ﻃﺮح، در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﻳﻢ.

ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وی ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از 30  ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن را ﺟﺮ ﺎنﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨ ﮕﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮑﯽ از ﺴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی و اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎﻧﻮن، ﺷﺎﻣﻞ 500 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 2 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ د ﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮ ن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. رﺟﺐﭘﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎ ﺖ ﺳﺮاج  و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺮاط  را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 10 ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر از د ﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎ ﮕﺎه ﻗﺮآن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮآنﻣﺤﻮر در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ، انﺷﺎءا... از ﻣﺎه ﻣﺒ ﺎرک رﻣﻀﺎن ﺣﺠﻢ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮآنﻣﺤﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼ ﺪی اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺪم

 

 

{jcomments on}

ارسال خبرنامه

کاربر گرامی برای دریافت تازه های سایت لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید.

نشانی ما

  • مشهد مقدس، میدان شهدا، خیابان امام خمینی (ره) 3، کوچه شهید رجب پور، مسجد و کانون فرهنگی جوادالائمه (ع)
  • تلفن: 32224488-051
  • همراه: 1161776-0915
  • سامانه پیام کوتاه: 10001776
  • تلفکس: 37349711-051